Sister Concern:

 

Rahman Cold Storage (Pvt) Ltd.

Address: Alai-Bidirpur, Naohata,

Paba Rajshahi.

Email: rajshahi.rjspl@gmail.com

 

Rahman Seeds Storage (Pvt) Ltd.

Address: Daulatpur, Naohata,

Paba, Rajshahi.

Email: rajshahi.rjspl@gmail.com

 
 

National Travels

Address: Dhaka Central Bus Stand

Seroil, Rajshahi.

Email: rajshahi.rjspl@gmail.com

Web: www.nationaltravels-bd.com

 
 

Rahman Speacialized Cold Storage (Pvt) Ltd.

Email: rajshahi.rjspl@gmail.com

 
 

National Filling Station

Email: rajshahi.rjspl@gmail.com